Zarejestruj się
Porady eksperta
Akty prawne
Wzory dokumentów
Ważne adresy
O wydawnictwie

Współpraca dyrektora z organami zewnętrznymi szkoły

I. Organ prowadzący

Pytanie: Organ prowadzący ingeruje w dobór przeze mnie kadry nauczycielskiej i rozliczanie tygodniowego wymiaru pracy nauczycieli. Z tego, co się orientuję, należy to do moim kompetencji, a organ prowadzący nie powinien tu ingerować. Czy mam rację?

Odpowiedź: Tak. Organ prowadzący nie może:

 • ingerować w Twoje kompetencje jako szefa zakładu pracy,
 • domagać się możliwości kontroli teczek akt osobowych pracowników z pominięciem procedury kontroli zewnętrznej,
 • ewidencjonować czasu pracy nauczycieli,
 • decydować za Ciebie o przyjęciach i zwolnieniach pracowników,
 • kontrolować przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Rozliczanie przez dyrektorów szkół i placówek publicznych tygodniowego czasu pracy nauczycieli, w tym godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, powinno się odbywać w sposób określony w regulaminie wynagradzania ustanowionym na dany rok przez organ prowadzący.

Zapoznaj się z kompetencjami organu prowadzącego!

Zarejestruj się

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) -art. 34a ust. 1 i 2.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 30 ust. 6.

Organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych - właściwy organ, kompetencje

Pytanie: Kto jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych: rada powiatu czy zarząd i kto w związku z tym podejmuje decyzję o podziale środków na doskonalenie  nauczycieli?

Odpowiedź: Organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych jest powiat (art. 5 ust. 5a UoSO). Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje zarząd powiatu (art. 5c pkt 2 UoSO). O podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli decyduje zarząd powiatu.

Zarejestruj się

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 5c pkt 2.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 70a ust. 1.

Zmniejszenie liczby oddziałów w przedszkolu

Pytanie: Obecnie przedszkole jest 4-oddziałowe. Zapis w statucie brzmi: "Przedszkole jest wielooddziałowe. W przedszkolu są zorganizowane oddziały dzieci od 3 do 6 lat". Czy gmina może, wbrew potrzebom środowiska, zaplanować zmniejszenie przed rekrutacją liczby oddziałów na nowy rok szkolny, tj. z obecnych 4 oddziałów do dwóch, nakazując dyrektorowi ograniczenie naboru dzieci, polegające na przyjęciu tylko 5- i 6-latków?

Odpowiedź: Tak, władze gminy mogą podjąć zarówno decyzję w sprawie zmniejszenia liczby oddziałów przedszkola publicznego, jak też w sprawie wieku dzieci przyjmowanych do tego przedszkola. Dyrektor przedszkola musi zastosować się do tej decyzji.

Rada gminy ustala sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w  przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gmin (art. 5a ust. 2 pkt 1 UoSO). Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 5 ust. 5 UoSO).

Zarejestruj się

Droga nie powinna przekraczać 3 kilometrów

Na gminie ciąży także ustawowy obowiązek takiego ustalenia sieci placówek, aby  droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km. Jeżeli droga ta przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 14a UoSO).

Zarejestruj się

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 5 ust. 5, art. 5 ust. 7, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 14a ust. 1, ust. 1a, , ust. 3, ust. 5.

II. Organ nadzoru

Kopiowanie dokumentacji szkoły na prośbę wizytatora - czy jest zgodne z prawem

Pytanie: Czy wizytator kuratorium oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego ma podstawy prawne, aby zażądać od dyrektora szkoły dostarczenia do KO wybranych dokumentów, które znajdują się w szkole? Czy ma prawo żądać uwierzytelnionych kopii z protokolarza rady pedagogicznej i rady rodziców, w których znajdują się zapisy o przedstawieniu planu nadzoru i sprawozdania z nadzoru?

Odpowiedź: Wizytator wykonując czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, ma prawo m.in. wglądu do prowadzonej przez szkołę (lub placówkę) dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy (art. 33 ust. 3 pkt 2 UoSO). Ma on także obowiązek dokumentowania wyników podejmowanych czynności, bowiem na ich podstawie formułuje uwagi, wnioski i zalecenia. Wgląd polega m.in. na umożliwieniu osobie uprawnionej sporządzenia notatek i odpisów z oryginałów dokumentów - może nastąpić gromadzenie danych. Gromadzenie danych przez wykonanie kopii dokumentu jest kwestią techniczną, nie przesądza o legalności albo nielegalności sposobu utrwalania. Jest możliwe zastąpienie notatek, odpisów kopiami dokumentów (lub ich fragmentów). Kopia niepoświadczona nie jest dokumentem. Wizytator ma prawo pozyskiwać potrzebne mu informacje (dane) od różnych organów szkoły, zatem może zwrócić się do rady rodziców z wnioskiem o wgląd do dokumentacji mającej związek z zakresem jego kontroli.

Oryginały dokumentów nie powinny być wynoszone poza szkołę!

Należy zatem uznać, że wynoszenie wszelkiej dokumentacji szkolnej (oryginałów) poza szkołę nie jest zgodne z prawem. Wizytator nie powinien tworzyć sytuacji, w której naraża dyrektora na postępowanie niezgodne z prawem.

Zarejestruj się

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem!

Bezpośredni wgląd do dokumentacji (oryginałów) odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach urzędowania tej jednostki, w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.

Zarejestruj się

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 33 ust. 3 pkt 2.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) - art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 36.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.) - § 23.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 19 grudnia 2001 r. (II SA 2869/00, ONSA 2003/1/29).

 

Opinie:
"Serwis pozwolił mi zrozumieć wszystkie niuanse zmian w nadzorze pedagogicznym. Błędy w statucie już nie spędzają mi snu z oczu. Również kwestie moich obowiązków względem organów kontroli przestały być problemem. Naprawdę przydatna rzecz".
Adam Kowalski, dyrektor LO w Gdyni
"Przejrzyście. Wyczerpująco. Od razu do zastosowania. Bardzo przystępny język. Ilość czasu, który dzięki niemu oszczędzam, jest nie do opisania."
Andrzej Lubicz, dyrektor gimnazjum z Torunia
"Dzięki konkretnym wskazówkom, przykładom, ramkom - wiem, na co powinnam zwrócić szczególną uwagę. Bardzo pomocny w pracy. Polecam wszystkim dyrektorom szkół!"
Marzena Zamoyska, wicedyrektor szkoły podstawowej z Grudziądza
Najpopularniejsze porady eksperta:

Prowadzenie dokumentacji szkolnej
(wyświetlenia: )

* * * *

Statut szkoły (wyświetlenia: )

* * * *

Nadzór pedagogiczny (wyświetlenia: )

* * * *

Rada rodziców (wyświetlenia: )

* * * *

Rada pedagogiczna (wyświetlenia: )

* * * *

Rachunkowość w szkole (wyświetlenia: )

* * * *

Współpraca dyrektora z organami zewnętrznymi (wyświetlenia: )

* * * *

Arkusz organizacji (wyświetlenia: )

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10
e-mail: cok@wip.pl

adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.